Voimassaolevat säännöt: 11.08.2021 08:41:29

I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Kaustisen Pohjan-Veikot ry.

Seuran kotipaikka on Kaustisen kunta ja toiminta-alueena Kaustisen kunta lähialueineen.

Seuran virallinen kieli on suomi.

Seura on perustettu helmikuun 1. päivänä 1914 ja sen tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta toiminta-alueellaan siten, että mahdollisimman moni alueen asukkaista harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua turvallisesti omien edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi järjestää kilpailu-,koulutus-, valmennus-, harjoitus-, tiedotus-, nuoriso-ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntatapahtumia, urheiluammuntaa, juhlia,kursseja, näytöksiä ja esittelytapahtumia sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia, bingo-, majoitus- ja julkaisutoimintaa, tekemällä talkootyötä, harjoittamalla kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Liikuntapalveluiden tuottamiseksi ja liikuntaedellytysten toteuttamiseksi seura voi solmia sopimuksia kunnan, muiden julkisten tai yksityisten tahojen kanssa.

Seura voi olla valtakunnallisten, alueellisten ja lajikohtaisten urheiluliittojen jäsen, noudattaen kyseisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä.

II Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun ja noudattamaan seuran ja sen edustamien valtakunnallisten-, alueellisten ja lajikohtaisten urheiluliittojen sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä on puheoikeus seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus seuran hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Seuran hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka
- laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
- toimii seuran tai jäsenliittojen sääntöjen tai tarkoitusperien vastaisesti
- rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Seuran hallituksen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

III Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Jäsenten on suoritettava jäsenmaksunsa laskussa mainittuna eräpäivänä, kuitenkin viimeistään ennen kunkin kalenterivuoden loppua.

Seuran hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

IV Seuran kokoukset

9§ Seuran varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi. Syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja kevätkokous huhti-toukokuussa. Hallitus päättää vuosikokousten tarkemman ajan sekä paikan. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Näiden lisäksi voidaan pitää seuran ylimääräinen kokous silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kolmekymmentä (30) seuran äänioikeutettua jäsentä jonkin määrätyn asian vuoksi sitä hallitukselle kirjallisesti esittää.

10§

Kutsu varsinaisiin ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä, seuran Internet -sivuilla tai kirjallisella ilmoituksella jäsenille.

11§

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintaa. Kokouksessa

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- käsitellään seuran vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä seuran taloutta ja hallintoa hoitaneille

- käsitellään muut hallituksen mahdollisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintaa. Kokouksessa

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- vahvistetaan jäsenmaksut

- vahvistetaan urheilumuodot ja -lajit, jotka ovat tulevan vuoden ohjelmassa

- käsitellään hallituksen seuralle laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

- valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi

- valitaan seuran hallituksen jäsenet sekä heille varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Näistä puolet on vuosittain erovuoroisia

- valitaan seuran jaostojen ja toimikuntien jäsenet kaksivuotiskaudeksi. Näistä puolet on vuosittain erovuoroisia

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille varahenkilöt tulevan vuoden toiminnantarkastamista varten

- valitaan seuran edustajat valtakunnallisiin, alueellisiin tai lajikohtaisiin urheiluliittoihin kyseisten liittojen sääntöjen ja määräysten mukaan

- käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Ylimääräinen kokous voidaan pitää määrätyn asian käsittelemistä varten. Kokouksessa

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- käsitellään asia, minkä vuoksi kokous on koolle kutsuttu

Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle esitys vähintään viisi vuorokautta ennen kokouspäivää.

Seuran kokouksissa on kullakin jäsenmaksunsa maksaneella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni.

V Seuran hallinto

12§

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut yhdeksän (9) jäsentä ja yhdeksän (9) varajäsentä, jotka edustavat eri jaostoja. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

- toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti

- valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa

- olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti

- suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa

- vastata seuran kokousten antamista velvoitteista

- sääntöjen mukaisesti hoitaa seuran yhteisiä asioita ja taloutta sekä vastata seuran varojen hoidosta

- laatia ja vuosikokoukselle esittää seuran vuosi- ja tilikertomus,

- toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille

- pitää jäsenluetteloa sekä hyväksyä ja erottaa jäsenet

- päättää ansiomerkkien jakamisesta

- kutsua kokoon seuran kokoukset

- vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta

- esittää asiat seuralle sekä ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun kokoonkutsuja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun seuran puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu päivää aikaisemmin. Kutsussa on mainittava käsiteltävä asia.

13§

Seuran luottamus- ja toimihenkilöiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

Puheenjohtaja valvoo ja edustaa seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon hallituksen ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa.

Sihteeri hoitaa seuran viestinnän, pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen, jonka hallitus tarkastaa ja allekirjoittaa.

Taloudenhoitaja hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen hoitamaan seuran kirjanpidon.

Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan toimihenkilöille valita varamiehet ja lisätä heidän lukuaan.

Hallitus voi antaa lisämääräyksiä toimihenkilöiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

Hallituksen on jätettävä tilit toiminnantarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien on tarkastettava seuran tilit ja kalusto sekä esitettävä niistä hallitukselle kirjallinen lausunto vähintään viikkoa ennen kevätkokousta. Heidän on pidettävä silmällä, että hallitus toimii kyllin tarmokkaasti, ja he voivat vaatia milloin tahansa tilikirjat nähtävikseen.

14§

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15§

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

16§

Seuran tekemät päätökset astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

VI Muita määräyksiä

17§

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä jaostoja tai toimikuntia ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18§

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus kahdessa (2) perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19§

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatettava seuran purkamista kahdessa (2) perättäisessä, vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

Kokouskutsuissa on mainittava seuran purkamisesta.

20§

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 
0178984-0
Urheilutie 10, 69600 Kaustinen
040 522 8977, veikot@kp-v.fi


Toimisto avoinna:
Ma - Ke 10 - 16
To 12 - 18
(poikkeavat aukioloajat Facebook)